Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1058170

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM...

Ngày 20/01/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các thành viên và Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành...

Xem tiếp

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/ĐUSTP về nhiệm vụ công tác năm 2021. Theo đó, Nghị quyết đã đề ra các nhóm mục tiêu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 đó là: (1) Triển khai đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU ngày 29/01/2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ...

Xem tiếp

Sign In