Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023

( Cập nhật lúc: 30/08/2023  )

Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tích cực tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn (ngày 10/10) năm 2023 thông qua việc tổ chức các hoạt động/chương trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn.

2. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát thực tiễn, chủ động phối hợp chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ để tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng đạt mục đích, yêu cầu đặt ra.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

- Hình thức thực hiện: Tổ chức đồng loạt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn cũng như thông điệp, mục đích, ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số và dữ liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang/cổng TTĐT; mạng xã hội; thông qua việc xây dựng chuyên mục, phóng sự, tin bài; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm; tổ chức căng treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 30/10/2023.

- Đơn vị chủ trì, hướng dẫn triển khai thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

2. Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số

2.1. Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023

- Nội dung: Tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số; những kết quả chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được; cách thức khai thác, sử dụng các ứng dụng số thuộc hệ thống chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp người dân, doanh nghiệp hiện nay và một số kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng.

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến.

- Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian tổ chức thi: Tháng 9/2023.

- Đơn vị chủ trì tham mưu, tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông.

2.2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

2.2.1. Tổ chức ngày hội phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 15/10/2023.

- Đơn vị thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Bắc Kạn.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

2.2.2. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền về Chuyển đổi số với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh:

- Thời gian: Tháng 11/2023.

- Địa điểm: Tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì, hướng dẫn thực hiện:  Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

2.2.3. Tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ về chuyển đổi số; triển khai các chương trình khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp bưu chính - viễn thông cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 15/10/2023.

- Đơn vị thực hiện:  Các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

- Hình thức: Tổ chức trực tuyến tại 03 cấp (tỉnh/huyện/xã).

- Thời gian, địa điểm: 01 buổi, dự kiến thời gian ngày 10/10/2023 tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

- Thành phần tham dự: UBND tỉnh sẽ ban hành Giấy mời cụ thể sau.

- Chương trình Hội nghị:

+  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Xem video clip phản ánh về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023; kết quả triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” và kết quả thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại 8 xã/phường trên địa bàn tỉnh năm 2023.

+ Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động chuyển đổi số, dữ liệu số hiện nay và các kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.

+ Đại biểu tại các điểm cầu tham gia ý kiến, phát biểu thảo luận, trao đổi, phản ánh về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình chỉ đạo, triển khai các hoạt động chuyển đổi số.

+ Ý kiến trao đổi định hướng của đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn.

+ Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số” năm 2023.

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn và các đơn vị, địa phương liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 và Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn chi từ nguồn kinh phí triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số năm 2023 đã cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Đối với các hoạt động còn lại nêu tại Kế hoạch do các đơn vị, địa phương tự chủ động bố trí kinh phí của đơn vị và nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Cung cấp thông tin, nội dung khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, viết tin bài về chuyển đổi số, kết quả chuyển đổi số nổi bật của tỉnh trong thời gian hưởng ứng ngày chuyển đổi số năm 2023 và thường xuyên duy trì các hoạt động thông tin, tuyên truyền một cách kịp thời, phù hợp.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; liên hệ và mời Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự và phát biểu tại Hội nghị; chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị; thực hiện công tác tổ chức tại Hội nghị và điều hành phần trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn xây dựng video clip phản ánh về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023; kết quả triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” và kết quả thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại 8 xã/phường trên địa bàn tỉnh năm 2023 để trình chiếu tại Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; mời các doanh nghiệp công nghệ số, các doanh nghiệp CNTT, bưu chính - viễn thông…tổ chức trưng bày các sản phẩm công nghệ số tại Hội nghị.

- Tham mưu đưa nội dung hướng dẫn tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn vào Hội nghị cung cấp thông tin báo chí quý III năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền về Chuyển đổi số với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

- Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tích cực, gương mẫu sử dụng các ứng dụng số và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động về vai trò, ý nghĩa của hoạt động chuyển đổi số hiện nay tại cơ sở.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 25/10/2023.

3. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp đón Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; chuẩn bị Hội trường, tham mưu giấy mời, bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh và các điều kiện cần thiết khác.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương định hướng, hướng dẫn các địa phương tổ chức lồng ghép tuyên truyền về Chuyển đổi số với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Tỉnh đoàn Bắc Kạn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số theo Kế hoạch.

- Cử 50 đoàn viên thanh niên tham dự Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.

6. Công an tỉnh

Phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Kạn triển khai Ngày hội phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số theo Kế hoạch. Đồng thời cử 50 cán bộ chiến sĩ tham dự Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.

7. Trường Cao đẳng Bắc Kạn

Cử 50 học sinh/sinh viên tham dự Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn, đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số cho học sinh, sinh viên.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng video clip phản ánh về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023; kết quả triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” và kết quả thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại 8 xã/phường trên địa bàn tỉnh năm 2023 để trình chiếu tại Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.

9. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Vận động các tổ chức thành viên tham gia các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; phối hợp,  cử các doanh nghiệp hội viên tham dự Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.

10. Đề nghị các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin hoạt động trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức các hoạt động (tặng quà, khuyến mãi…) khuyến khích
người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù
hợp với quy định của pháp luật.

- Vận động các nhà cung cấp trên sàn thương mại điện tử (Postmart...) khuyến mãi, giảm giá các sản phẩm cung cấp trên sàn thương mại điện tử phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đăng ký, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức gian hàng
trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp về chuyển đổi số tại Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.

11. UBND các huyện, thành phố

- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn tại địa phương đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Kạn, Công an tỉnh tổ chức Ngày hội phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để Nhân dân biết, hưởng ứng, tham gia.

- Vận động, hướng dẫn các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy trên địa bàn căng treo băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số… để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 của UBND tỉnh. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang