Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

( Cập nhật lúc: 24/08/2023  )

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết về thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, doanh nghiệp, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

3. Công tác tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo có chất lượng, thiết thực, hiệu quả; thu hút đông đảo sự quan tâm ủng hộ, tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, được chia thành 02 nhóm đối tượng tham gia gồm:

- Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh.

- Nhóm 2: Nhân dân trên địa bàn tỉnh (bao gồm học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp và người dân không thuộc nhóm đối tượng 1).

* Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ soạn thảo câu hỏi - đáp án Cuộc thi và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi.

2. Hình thức thi

- Các đối tượng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 chủ động truy cập vào địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn thông qua máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để dự thi (đường link truy cập đồng thời được gắn trên trang/cổng TTĐT tỉnh và của các sở, ban, ngành, địa phương).

- Đối tượng dự thi sẽ trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm trên hệ thống. Câu hỏi được hệ thống phần mềm lựa chọn tự động, ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn cụ thể tại Thể lệ cuộc thi.

3. Nội dung thi

Tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số; những kết quả chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được; cách thức khai thác, sử dụng các ứng dụng số thuộc hệ thống chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp người dân, doanh nghiệp hiện nay và một số kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng.

4. Thời gian thi

- Thời gian mở hệ thống thi trực tuyến: Từ 10/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023.

- Tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến ngày 10/10/2023.

5. Cơ cấu giải thưởng

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 có cơ cấu giải thưởng như sau:

 - Giải thưởng tập thể: 02 giải cho “Đơn vị dẫn đầu cuộc thi”.

 - Giải thưởng cá nhân: 04 nhóm giải (gồm: Giải nhất, nhì, ba và khuyến khích).

(Số lượng giải thưởng, giá trị giải thưởng đối với tập thể, cá nhân sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi quy định cụ thể tại Thể lệ cuộc thi).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 chi từ nguồn kinh phí đã cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi và Tổ soạn thảo câu hỏi - đáp án Cuộc thi.

- Tham mưu Ban Tổ chức ban hành văn bản phát động Cuộc thi để huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

- Chuẩn bị phần mềm; chủ trì, tham mưu xây dựng thể lệ; bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi và thể lệ thi, đồng thời thực hiện việc đăng tải Cuộc thi và thể lệ thi trên Fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn trên mạng xã hội Facebook; Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên ứng dụng Zalo.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai Cuộc thi.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

- Triển khai và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, hội viên các hội, học sinh/sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Phối hợp đăng tải văn bản phát động Cuộc thi và thể lệ thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; chuyên trang Chuyển đổi số; Chuyên trang cải cách hành chính; trang/cổng Thông tin điện tử các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện/thành phố.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số” năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phổ biến, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./. 

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang