Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tài liệu “Sổ tay tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số” được Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn, cung cấp cho cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân một số kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật hiện hành về chính quyền điện tử và Chuyển đổi số, qua đó nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng chính quyền điện tử và Chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp, người thi hành công vụ và Nhân dân trong tỉnh.

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang