Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()


Tài liệu “Sổ tay tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số” được Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn, cung cấp cho cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân một số kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật hiện hành về chính quyền điện tử và Chuyển đổi số, qua đó nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng chính quyền điện tử và Chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp, người thi hành công vụ và Nhân dân trong tỉnh.

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang