Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 19/4/2020 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020. Sáng ngày 23/9/2020, đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở đã tiến hành kiểm tra đối với các phòng, đơn vị: Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; các phòng Công chứng số 1, 2 và 3. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo phòng, đơn vị được kiểm tra; công chức, viên chức được giao phụ trách công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin và trực tiếp giải quyết TTHC.

Xem tiếp


Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Căn cứ Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Căn cứ Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về truyền thông việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử với nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp

Xem tiếp


Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Xem tiếp


Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2020

Xem tiếp


Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I/2020

Xem tiếp


Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp

Xem tiếp


Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp

Xem tiếp


Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019

Xem tiếp


Báo cáo công tác cải cách hành chính Sở Tư pháp quý III năm 2019

Xem tiếp

12
Sign In