Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

( Cập nhật lúc: 01/07/2020  )

UBND TỈNH BẮC KẠN

                              SỞ TƯ PHÁP                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

(Cập nhật tháng 7 năm 2020) 


STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

NƠI HÀNH NGHỀ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

NGÀY CẤP THẺ

SỐ THẺ

01

Ngô Lan Phương

30/6/1975

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

Số 1894/TP/ĐG-CCHN ngày 21/6/2017

15/12/2017

01

02

Hoàng Thị Nguyền

26/4/1967

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

Số 106/TP/ĐG-CCHN ngày 13/4/2011

21/6/2018

02

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng HCTP&BTTP
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang