Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ VÀ ĐƯỢC CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN (Cập nhật ngày 10/6/2022)

( Cập nhật lúc: 10/06/2022  )

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

SỐ THẺ

NGÀY BỔ NHIỆM

NƠI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1

Cao Văn Lượng

23/10/1977

03/CCV ngày 07/6/2022

21/3/2012

Phòng Công chứng số 1,

tỉnh Bắc Kạn

2

Phan Thị Châm

22/01/1987

09/CCV ngày 01/6/2020

17/01/2020

Phòng Công chứng số 1,

tỉnh Bắc Kạn

3

Triệu Đức Hoạt

20/7/1979

04/CCV ngày 01/12/2019

12/10/2017

Phòng Công chứng số II,

tỉnh Bắc Kạn

4

Triệu Trung Hiền

14/5/1968

1403/TP-CC ngày 09/5/2014

24/3/2014

Phòng Công chứng số III,

tỉnh Bắc Kạn

5

Nguyễn Thị Hồng Điệp

04/01/1983

10/CCV ngày 15/9/2020

27/7/2020

Phòng Công chứng số III,

tỉnh Bắc Kạn

6

Nguyễn Lê Thanh

24/4/1959

01/CCV ngày 20/8/2015

27/8/2014

Văn phòng công chứng Lê Thanh,

tỉnh Bắc Kạn

7

Triệu Văn Nguyện

02/5/1951

1299/TP-CC ngày 25/11/2013

26/4/2013

Văn phòng công chứng Lê Thanh,

tỉnh Bắc Kạn

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang