Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

( Cập nhật lúc: 06/08/2019  )

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

(Danh sách cập nhật ngày 05/8/2019)


STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

SỐ THẺ, QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

NƠI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1

Nguyễn Công Hoạt

13/9/1959

Thẻ số 05/CCV ngày 12/2/2017; Quyết định bổ nhiệm số 1505/QĐ-BTP ngày 22/9/2017

Phòng Công chứng số 1 - tỉnh Bắc Kạn

2

Cao Văn Lượng

23/10/1977

Thẻ số 910/TT-CC ngày 09/5/2012; Quyết định bổ nhiệm số 476/QĐ-BTP ngày 21/3/2012

Phòng Công chứng số II - tỉnh Bắc Kạn

3

Triệu Trung Hiền

14/5/1968

Thẻ số 1403/TP-CC ngày 09/5/2014; Quyết định bổ nhiệm số 664/QĐ-BTP ngày 24/3/2014

Phòng Công chứng số III - tỉnh Bắc Kạn

4

Triệu Đức Hoạt

20/7/1979

Thẻ số 04/CCV ngày 04/12/2017; Quyết định bổ nhiệm ngày 1647/QĐ-BTP ngày 12/10/2017

Phòng Công chứng số III - tỉnh Bắc Kạn

5

Triệu Văn Nguyện

02/5/1951

Thẻ số 1299/TP-CC ngày 25/11/2013; Quyết định bổ nhiệm ngày 962/QĐ-BTP ngày 26/4/2013

Văn phòng công chứng

 Lê Thanh

6

Nguyễn Lê Thanh

24/4/1959

Thẻ số 01/CCV ngày 20/8/2015; Quyết định số 1992/QĐ-BTP ngày 27/8/2014

Văn phòng công chứng

Lê Thanh

 

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng HCTP&BTTP
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang