Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

( Cập nhật lúc: 27/08/2020  )

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

(Cập nhật ngày 11/9/2020)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

SỐ THẺ, QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

NƠI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1

Cao Văn Lượng

23/10/1977

Thẻ số 03/CCV ngày 01/12/2019; Quyết định bổ nhiệm số 476/QĐ-BTP ngày 21/3/2012

Phòng Công chứng số 1 - tỉnh Bắc Kạn

2

Triệu Trung Hiền

14/5/1968

Thẻ số 1403/TP-CC ngày 09/5/2014; Quyết định bổ nhiệm số 664/QĐ-BTP ngày 24/3/2014

Phòng Công chứng số III - tỉnh Bắc Kạn

3

Triệu Đức Hoạt

20/7/1979

Thẻ số 04/CCV ngày 01/12/2019; Quyết định bổ nhiệm ngày 1647/QĐ-BTP ngày 12/10/2017

Phòng Công chứng số III - tỉnh Bắc Kạn

4

Triệu Văn Nguyện

02/5/1951

Thẻ số 1299/TP-CC ngày 25/11/2013; Quyết định bổ nhiệm ngày 962/QĐ-BTP ngày 26/4/2013

Văn phòng công chứng

 Lê Thanh

5

Nguyễn Lê Thanh

24/4/1959

Thẻ số 01/CCV ngày 20/8/2015; Quyết định số 1992/QĐ-BTP ngày 27/8/2014

Văn phòng công chứng

Lê Thanh

6

Phan Thị Châm

22/01/1987

Thẻ số 09/CCV ngày 01/6/2020; Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 17/01/2020

Phòng Công chứng số 1 - tỉnh Bắc Kạn

 

Tác giả:  Phòng HCTP&BTTP
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang