Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÁC LUẬT SƯ VÀ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

( Cập nhật lúc: 27/08/2020  )

DANH SÁCH CÁC LUẬT SƯ VÀ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

(Danh sách cập nhật ngày 27/8/2020)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

NƠI LÀM VIỆC

1

Trần Thị Kim Lân

10/11/1955

Số 7395/TP/LS-CCHN ngày 02/3/2011

Văn phòng Luật sư Trần Minh

2

Hoàng Đình Toàn

20/8/1958

Số 16011/TP/LS-CCHN ngày 29/10/2018

Văn phòng Luật sư Trần Minh

3

Nguyễn Thị Hà

24/12/1961

Số 13990/TP/LS-CCHN ngày 03/5/2017

Văn phòng Luật sư Trần Minh

4

Nông Đình Nhạ

25/7/1954

Số 11269/TP/LS-CCHN ngày 12/9/2014

Văn phòng Luật sư Trần Minh

5

Vi Hiệp Cử

29/7/1958

Số 17697/TP/LS-CCHN ngày 28/02/2020

Văn phòng Luật sư Trần Minh

6

Hà Trung Tuyến

07/12/1957

Số 6265/TP/LS-CCHN ngày 04/02/2010

Văn phòng Luật sư Bắc Kạn

7

Trần Bình Phương

18/11/1956

Số 14467/TP/LS-CCHN ngày 18/8/2017

Văn phòng Luật sư Bắc Kạn

 

Tác giả:  Phòng HCTP&BTTP
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang