Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp ban hành tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 2851/BTP-KHTC ngày 03/8/2018 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Xem tiếp

Sign In