Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2020

( Cập nhật lúc: 15/01/2020  )

     Ngày 14/01/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị.

 

   Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các thành viên  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (HĐPHPBGDPL) và Ban Thư ký của Hội đồng; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐPHPBGDPL cấp huyện.

      Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐPHPBGDPL tỉnh.

      Năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự chủ động của cơ quan thường trực HĐPHPBGDPL các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Trung ương, địa phương trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, theo đúng trọng tâm Kế hoạch PBGDPL mà UBND tỉnh đề ra từ đầu năm. Đặc biệt một trong các điểm nhấn trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 là: Tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” với gần 7.000.000 người tham dự, tăng gần gấp đôi năm 2018; đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, tổ chức Diễn đàn hưởng ứng Ngày Pháp luật...

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 2019 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan thành viên của HĐPHPBGDPL tỉnh chưa thực sự đề cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp triển khai công tác; chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL chưa đồng đều, một số hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thực sự phát huy hiệu quả như tủ sách pháp luật...; công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của một số đơn vị còn chậm so với quy định; một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên quan tâm đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn; đa số các đơn vị cấp xã kinh phí cấp cho hoạt động PBGDPL còn hạn chế,  nhiều đơn vị cấp xã chưa bố trí được kinh phí riêng cho công tác Hòa giải ở cơ sở.

      Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tham góp vào các dự thảo trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở chỉ rõ những việc làm tốt, có hiệu quả và những tồn tại hạn chế của công tác PBGDPL trong năm vừa qua, cũng như có đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục. Đa số ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật; nguồn lực đảm bảo thực hiện công tác PBGDPL về biên chế, cơ sở vật chất và kinh phí còn rất nhiều khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở; đổi mới hình thức và nội dung phổ biến pháp luật…

      Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác PBGDPL năm 2019. Để công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả hơn trong năm 2020, đồng chí đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương: Tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; trên cơ sở Kế hoạch công tác PBGDPL của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới, ngành chủ trì phải chuẩn bị tốt về nội dung đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với từng đối tượng, cải tiến hình thức tuyên truyền nhằm cuốn hút, đạt hiệu quả hơn; tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sở, ngành; đẩy mạnh PBGDPL trong dịp Tết Canh Tý 2020; chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngay từ đầu năm; tăng cường tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoạt động của Hội đồng tại địa phương theo hướng lồng ghép khi có các cuộc kiểm tra khác. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của HĐPHPBGDPL tỉnh nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh các dự thảo, trình UBND tỉnh sớm ký ban hành để công tác PBGDPL được triển khai kịp thời, đồng bộ và thống nhất trên địa bàn, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020(13/01/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020(03/01/2020)

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “TÌM SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2019(23/12/2019)

Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư(23/12/2019)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT(04/12/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở(02/12/2019)

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN” gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2019 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh(08/11/2019)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGÂN SƠN(05/11/2019)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/11/2019)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ HOÀ GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG(31/10/2019)

Sign In