Skip Ribbon Commands
Skip to main content


TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ

Xem tiếp


Ngày 13/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Kiến trúc. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Xem tiếp


Ngày 19/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về hụi, họ, biêu, phường[1] (sau đây gọi là Nghị định), Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/4/2019.

Xem tiếp


Ngày 19/10/2018, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14. Luật Trồng trọt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, thay thế Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11.

Xem tiếp


Ngày 14/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Xem tiếp


Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14) để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019, trừ một số quy định về sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 14/01/2019.

Xem tiếp


Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019 (Luật sửa đổi). Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 27/6/2019 (Lệnh số 02/2019/L-CTN). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Luật số 44/2019/QH14), Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 28/6/2019 (Lệnh số 06/2019/L-CTN). Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Xem tiếp


Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Xem tiếp


Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 27/6/2019. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Xem tiếp

1234
Sign In