Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Xem tiếp


Nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 2587/UBND-VXNV về việc thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Xem tiếp


Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 2294/UBND-VXNV về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Xem tiếp


Ngày 28/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc tiếp tục tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 1456/BTP-PBGDPL ngày 22/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; Sở Tư pháp hướng dẫn các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố một số nội dung như sau.

Xem tiếp


Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp ngày 23/4/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem tiếp


Sở Tư pháp thông báo việc xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề quý II năm 2020 đối với công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ)

Xem tiếp


Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch 404/KH-UBND ngày 11/7/2019 về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Xem tiếp


Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp

1234567
Sign In