Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 25/3/2020, Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 473/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 07/01/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 225/BTC-HCSN về hướng dẫn kinh phí đảm bảo thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật,

Xem tiếp


Để hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các Sổ hộ tịch lịch sử vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử

Xem tiếp


hực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 1482/HTQT-HT ngày 31/10/2016 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực về việc hướng dân nghiệp vụ hộ tịch và Công văn số 1522/HTQTCT-HT ngày 14/11/2016 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực về thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan), để đảm bảo việc áp dụng thống nhất các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định về nghiệp vụ đăng ký hộ tịch như sau:

Xem tiếp

12
Sign In