Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Luật gồm có 5 chương 35 điều quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá. Dưới đây là một số nội dung hỏi - đáp Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012

Xem tiếp


Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 14/2018/L-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2018; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Dưới đây là một số nội dung hỏi - đáp của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Xem tiếp


Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019. Bộ luật gồm có 17 chương 220 điều, giảm 22 điều so với Bộ luật năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Dưới đây là một số nội dung hỏi - đáp của Bộ luật Lao động năm 2019.

Xem tiếp


Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006. Dưới đây là một số nội dung hỏi – đáp của Luật Trợ giúp pháp lý:

Xem tiếp


Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (gọi tắt là Nghị định số 15/2020/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020

Xem tiếp


Một số quy định củaLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

Xem tiếp


Hỏi đáp một số quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Xem tiếp


HỎI ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2020/TT-BTP NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Xem tiếp

Sign In