Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

( Cập nhật lúc: 17/03/2020  )

Ngày 11/03/2020, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 385/CTPH-STP-STNMT-HHDN về thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả, toàn diện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 2020:“Trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương về bảo vệ môi trường nước, không khí, đất và quản lý chất thải được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 757/KH-UBND ngày 31/12/2019; hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 31/12/2019 và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 03/02/2020: Khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp và xây dựng kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp để làm cơ sở xác định các lĩnh vực hỗ trợ pháp lý trọng tâm và xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025; tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các nội dung cụ thể được xác định tại chương trình phối hợp gồm: (1) Công tác thông tin, tuyên truyền; (2) Hoạt động thu thập thông tin; (3) Hoạt động kiểm tra liên ngành; (4) Hoạt động điều tra, khảo sát; (5) Tổ chức Hội thảo về thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực liên quan đến đất đai, môi trường, công chứng hợp đồng, giao dịch.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp trên tinh thần cải cách hành chính, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các đơn vị phối hợp, đã thống nhất: Việc ký kết chương trình phối hợp là cơ sở thể hiện sự đồng thuận của các đơn vị đối với trường hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;  giao các phòng chuyên môn là đầu mối để tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động (Sở Tư pháp giao phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Sở và Phòng Môi trường; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh giao Văn phòng)./.

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/03/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(12/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP (24/02/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.(24/02/2020)

Sign In