Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 25/3/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 472/STP-QLXLVPHC&TDTHPL về đánh giá thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gửi các Sở, ngành cấp tỉnh. Theo đó, đã đề nghị phối hợp thực hiện một số nội dung công việc.

Xem tiếp


Ngày 24/03/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 1493/UBND-NCPC về tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19, gửi các Sở, ngành: Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận Tải, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Xem tiếp


Ngày 11/03/2020, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 385/CTPH-STP-STNMT-HHDN về thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 05/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và bãi bỏ khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Xem tiếp


Ngày 5/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Xem tiếp


Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xem tiếp


Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, quy định việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đầu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án.

Xem tiếp


Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Xem tiếp


Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Theo đó, Nghị định này quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa sông (gọi chung là cát, sỏi lòng sông) và công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In