Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 26/03/2020  )

Ngày 25/3/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 472/STP-QLXLVPHC&TDTHPL về đánh giá thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gửi các Sở, ngành cấp tỉnh. Theo đó, đã đề nghị phối hợp thực hiện một số nội dung công việc.

Thứ nhất, về thông tin, báo cáo: Theo đó, đề nghị các đơn vị phối hợp báo cáo đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và triển khai thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý nhà nước. Đề xuất, kiến nghị cụ thể nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các nhóm hoạt động, gồm: (1) cung cấp thông tin; (2) bồi dưỡng kiến thức pháp luật; (3) tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Thứ hai, về bố trí công chức đầu mối làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đề nghị các đơn vị bố trí bộ phận hoặc công chức làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; lập danh sách gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, theo dõi và đăng tải công khai trên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” - Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Bắc Kạn để doanh nghiệp biết và đề nghị hỗ trợ pháp lý khi có nhu cầu, đồng thời là đầu mối để tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc ban hành văn bản này nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và là cơ sở thực tiễn để xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025 và báo cáo Bộ Tư pháp./.

Tác giả:  Hòa Nguyễn
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19(26/03/2020)

Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(17/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/03/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(12/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài(11/03/2020)

Sign In