Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

( Cập nhật lúc: 01/06/2020  )

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; quản lý và sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định Thông tư số 168/2016/TT-BTC .

Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổ chức, cá nhân là người nộp phí, lệ phí quy định tại Điều 2 Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa (sau đây gọi là Thông tư số 168/2016/TT-BTC) thực hiện nộp phí, lệ phí như sau:

Thứ nhất, tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC .

Thứ hai, tại các khu vực khác: nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu tương ứng quy định tại điểm a Khoản này.

Trong thời gian áp dụng mức thu phí, lệ phí theo quy định tại khoản 1 Điều này, không áp dụng mức phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá quy định tại Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC .

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, thực hiện nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020./.

Tác giả:  Hòa Nguyễn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2020(01/06/2020)

Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư quy định giảm phí đối với một số lĩnh vực(11/05/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.(08/05/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(08/05/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính chủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện(08/05/2020)

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng(08/05/2020)

DANH SÁCH BỘ PHẬN/CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(29/04/2020)

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19(29/04/2020)

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội thảo về theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; công chứng hợp đồng, giao dịch(16/04/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020(16/04/2020)

Sign In