Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

( Cập nhật lúc: 01/06/2020  )

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; quản lý và sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định Thông tư số 232/2016/TT-BTC và Thông tư số 263/2016/TT-BTC .

Thứ nhất,người nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch (sau đây gọi là Thông tư số 232/2016/TT-BTC) thực hiện nộp phí như sau:

Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC. Trong thời gian áp dụng mức thu phí theo quy định này, không áp dụng mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC .

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC.

Thứ hai, người nộp lệ phí sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 263/2016/TT-BTC) thực hiện như sau:

Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC. Trong thời gian áp dụng mức thu lệ phí theo quy định này, không áp dụng mức thu lệ phí sở hữu công nghiệp theo quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC .

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, thực hiện nộp lệ phí sở hữu công nghiệp theo mức thu quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC .

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020./. 

Tác giả:  Hòa Nguyễn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa(01/06/2020)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2020(01/06/2020)

Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư quy định giảm phí đối với một số lĩnh vực(11/05/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.(08/05/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(08/05/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính chủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện(08/05/2020)

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng(08/05/2020)

DANH SÁCH BỘ PHẬN/CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(29/04/2020)

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19(29/04/2020)

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội thảo về theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; công chứng hợp đồng, giao dịch(16/04/2020)

Sign In